بخش مهاجرین

فعالیت های معاونیت بخش حقوقی وامور محاجرین

معاونیت حقوقی وامور مهاجرین در چارچوکات جنرال قونسلگری افغانستان در استانبول مسولیت های خیلی دشوار وسنگین را به دوش دارد. باوجوداینکه ازاین بخش هیچ نوع عواید ملی بدست نمی ایدولی به دلیل اینکه به اتباع کشورخدمات لازم وعاجل ارایه گردد اداره جنرال قونسلگری لازم دیده است تادونفر از دیپلومات های ورزیده همراه با هفت نفر از کارمندان محلی خویش را در این بخش توظیف نماید تافعالیت های همه روزه رابه پیش ببرند
که درهمین راستابه طور نمونه میتوان ازبخش عودت به وطن مهاجرین یاد آور شده که این بخش بالاترین سطح فعالیت را در سال۲۰۱۸ داشته است که در حدود ۱۰۰۰۰اففانهای راکه به خواست خودشان به وطن مراجعه نموده زمینه را برایشان مساعد ساخته وبه اساس فرمان شماره۳۹۶مقام محترم ریاست جمهوری کشوراین سند را به هوطنان صادرمیکند البته باید مکررأ یاد آورشد که دراین سند عودت به وطن در هر حالت آن دوطلبانه وبه خواست شخص صورت میگیرد سایر فعالیت های معاونیت حقوقی وبخش امور محاجرین قرار ذیل میباشد
۱-توزیع برگه های عودت به وطن (دوطلبانه)
۲-توزیع برگه تثبیت هویت آن عده هموطنان که فاقد اسنادمعتبر هویتی میباشد.
۳-اریه برگه های فوتی به خانواده های افغان که در حوادث مختلف فوت نموده اند.
۴-ارایه برگه های دیدار زندانی.و معرفی فامیلهای زندانیان ونمبر تماس تلیفونی محبوسین
۵-تثبیت هویت وهمکاری به آن عده از هموطنان که درشفاخانه های مختلف نظر به مشکلات صحی بستری میباشد.
۶-تنظیم ودیتابیس موارد فوق مطابق به طرزالعمل های مرکز.
۷-پیگری قضایای حقوقی وجنایی در حدود قوانین ملی وبین المللی.