تصادیق

بخش تصــدیق اســـــناد
نماینده گی های سیاسی و  قونسلی افغانستان در خارج موظف اند تا  تمامی اسنادی حقوقی، تحصیلی، تجارتی، هویتی، سیاحتی و زیارتی، تولدی، فوتی، مریضی، و غیره را که از جانب مراجع ذیربط کشور صادر و به تائید و تصدیق ریاست امور قونسلی وزارت امورخارجه افغانستان رسیده باشند، بدون اخذ محصول طور مجانی، تصدیق نمایند.