تماس با ما

لطف نموده به این ایمیل آدرس ایمیل نماید برای شما وقت ملاقات برای خدمات قونسلی داده میشود.

Appointment@afghanconsulate.org.tr