صدور وثایق

حصروراثت

سندی است که حایز اثبات وفات مورث و انحصار ورثه مستحق الارث متوفی می باشد، که به غرض ترکه و تقسیم متروکه، فروش متروکه، اخذ حقوق تقاعد، معاملاتمورث با اشخاص حقیقی و حکمی و یا دعوی متروکه که یکی از ورثه متوفی به نیابت از دیگر ورثه و یا توسط وکیل قانونی وی، دعوی را پیش می برد، ترتیب می شود  به نحوی که، هیچ یک از ورثه مکتوم نماند . به عباره دیگر؛ سندی است که به اساس آن ورثه مستحق الارث متوفی تثبیت و مشخص می گردد.
شرایط ترتیب حصروراثت قرارذیل است:

الف :حضور سه نفر اقرار کننده و دو نفرشاهد.

ب: متوفی به کدام تاریخ، کجا و به کدام علت وفات نموده است؟

ج: سند فوتی باید به تائید مرجع مربوطه رسیده باشد.

د: شهرت مکمل وارثین مستحق الارث با تعیین سن و نمبر تذکره (جلد، صفحه و شماره ثبت) یا پاسپورت معرفی بدارید.

د: آیا قبلاً سند حصر وراثت ترتیب گردیده است یا خیر؟

محصول : ترتیب و صدور وثیقه حصر وراثت   125 دالر امریکایی

وکالت نامه

2- وکالت:عقدیست که به موجب آن موکل شخص دیگری را در تصرفات قانونی و معلوم خویش،  قایم مقام خود میسازد.

وکالت خط: سند رسمی حقوقی بوده که طی آن موکل یا موکلین،شخص دیگری را به حضور داشت شهود در تصرفات قانونی و معلوم، قایم مقام خود میسازد. به عبارت دیگر وکالت نامه سندی است که طی آن صلاحیت های حقوقی یک شخص به شخص دیگری انتقال می یابد.

در داخل افغانستان افرادی وکالت کرده میتواند که طبق احکام قانون وکلای مدافع جواز وکالت را داشته باشند، اما مطابق ماده 34 قانون وکلای مدافع، درمواردیکه دفاع از حقوق خویشاوندان (پدر، پدرکلان تا درجه سوم،اولاد صلبی، مادرتادرجه دوم وخسر، خسربرهوخشو) و یا شرکا مطرح باشد ، دراین صورت شخص وکیل مکلف به اخذ جواز وکالت دفاع نمی باشد. تعیین وکیل به منظور دفاع از حقوق خویشاوندان وشرکا به اساس وثیقه وکالتنامه صورت میگیرد.

طبق نظر تدقیقی ستره محکمه، ماده 34 قانون وکلای مدافع در صورت وجود اقارب، به عدم ضرورت جواز وکالت تصریح دارد، بناءً  در صورتیکه اقارب موکل وجود نداشته باشد، موکل می تواند هر شخصی غیر از اقارب را که دارای جواز وکالت باشد، بحیث وکیل بالدعوی تعیین و مقرر نماید. همچنان موکل میتواند شخص بیگانه غیر از اقارب را بحیث وکیل بالتوکیل تعیین نماید تا وکیل موصوف شخص دارای جواز وکالت را جهت پیشبرد  دعوی از جانب موکل خود بحیث وکیل  تعیین و مقرر نماید.

حین ترتیب وکالت خط حضور بلاقید و شرط موکل و شهود الزامی می باشد. حضور وکیل حین ترتیب وکالتنامه شرط نیست، ولی درج مشخصات کامل شهرت وکیل (نام، نام پدر، نام پدرکلان، شماره ثبت، صفحه و جلد تذکره، محل تولد و در صورت امکان نصب فوتو) ضروری می باشد. اما در صورت که وکالت خط حضوری ترتیب گردد یعنی وکیل و مؤکلهردو حاضر محضر نمایندگی باشند، قبولی شخص وکیل با نشان انگشت و نصب عکس در ستون مربوطه در وکالت نامه به حضورداشت دو نفر شهود معرفت اخذ و موضوع قبولی وکالت از جانب وکیل در ستون تشریحات وکالت نامه نیز تصریح گردد.

موارد ذیل از جمله عناصر اساسی و تشکیل دهنده وکالت بوده، نمایندگی ها موظف اند حین ترتیب  وکالتنامه به آنها توجه نمایند:

 • موکل
 • وکیل
 • موضوع وکالت
 • صلاحیت های اعطا شده به وکیل
 • شهود معرفت

شرایط صدور وکالتنامه

 • حین ترتیب وکالت خط، حضور بلا قید و شرط موکل / موکلین و شهود حتمی می باشد.
 • موکل باید عاقل، بالغ و در مورد آنچه وکیل میگیرد، صلاحیت و تصرفات قانونی داشته باشد.
 • ارائه در خواست کتبی موکل که در آن موضوع وصلاحیت وکیل به شکل واضح تحریر گردیده باشد.
 • درصورتیکه وکالت نامه درخصوص اموال ویاملکیت موروثی باشد موجودیت حصروراثت حتمی میباشد.
 • شهرت مکمل موکل/موکلین ، وکیل و شهود (نام ، نام پدر، نام پدرکلان ، سکونت اصلی و سکونت فعلی  ومشخصات اسناد هویت ) در وکالتنامه درج و کاپیضم اسناد گردد .

موکل در درخواست خویش تذکر دهد که دارای تمام صفات قانونی خویش بوده و میباشد بدون جبر و اکراه و به رضایت خویش اقرار مینماید.

محصول: ترتیب و صدور وکالتنامــــه  125 دالرامریکایی.

وثیقه زوجیت

3-وثیقه زوجیت :به منظور حل مشکل آنعده اتباع افغانستان مقیم خارج که قبلاً ازدواج نموده و فاقد نکاح نامه باشند و در عین حال نکاح آنها باقی باشد، نمایندگی ها میتوانند بعد ازعلم آوری دقیق با شرایط ذیل  اقـــرار خط تصدیق ازدواج ( وثیقه زوجیت ) صادر نمایند:

 • ارائه درخواست کتبی از جانب یکی از زوجین.
 • ارائه اسناد اقامت کشورمیزبان.
 • حضور زوجین حین ترتیب وثیقه زوجیت.
 • حضور سه نفر اقرار کننده و اقرار آنها مبنی بر ازدواج زوجین.
 • حضور دو نفر شاهد مبنی بر معرفت اشخاص اقرار کننده.

نوت : اشخاصیکه ازکشور سومی غرض مطالبه سند زوجیت مراجعه مینمایند داشتن وثیقه مجردی حتمی میباشد.

محصول: ترتیب و صدور وثیقه زوجیت50 دالرامریکایی.

 

طلاق خط

4-تعریف طلاق: از نگاه لغوی به معنی رفع قید است و از نظر اصطلاحی طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجیتصحیحه در حال یا آینده، بین زوج و زوجه به الفاظیکه وقوع طلاق صراحتاً از آن افاده شده بتواند، می باشد.

طلاق خط: عبارت از سندی است که به منظور انحلال قید نکاحوقطع رابطه زوجیت بین زوجین از طرف مراجع ذیصلاح ترتیب و صادر می گردد.

طلاق در دین مبین اسلام به مثابه یک ضرورت اجتماعی منحیث آخرین راه حل جهت نجات از مشکلات غیر قابل تحمل رابطه زنا شوهری مشروع دانسته شده است. بنابرین مردان (شوهران) باید قبل از طلاق دادن زوجه از تدابیر و راه های حل دیگری چون؛ توصیه، جداکردن بستر، تعیین و انتخاب حکم و مصلح جهت میانجیگری و مصالحه فی مابین زن و شوهر و غیره راه ها استفاده نماید.

الف: دلیل و ضرورتی برای طلاق دادن موجود باشد.

ب: در صورتیکه موضوع نفقه، مهر و حضانت اطفال مطرح نبوده و هدف صرف انفصال و داشتن سند حقوقی باشد.

ج: طلاق در هنگام پاکی زن از عادت ماهوار انجام گیرد.

د : به  صورت متفرق و انفرادی در هنگام پاکی زن و پس از گذرانیدن مراحل مختلف اصلاحی مانند موعظه و عدم موفقیت حکمین انجام گیرد.

طبق نظر تدقیقی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  در صورتیکه مسایل مربوط به مهر، نفقه، حضانت اطفال مطرح نباشد و منظور صرف جدایی و داشتن سند حقوقی باشد، نمایندگی­های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان میتوانند به حضور داشت ناکح و منکوحه و دو تن شهود اتباع افغانی به ملاحظه اسناد معتبر هویتی ( تذکره / پاسپورت) طبق نمونه ارسالی مرکز طلاق خط ترتیب و صادر نماینددرغیرآن باید به محاکم مراجعه نمایند.

محصول: ترتیب و صدور طلاق خط 50 دالرامریکایی.

 

وثیقه مجردی

5- وثیقه مجردی: سند رسمی است که طی آن از صورت تجرد (مجرد بودن) شخص به اقرار سه نفر اقرار کننده و شهادت دو نفر شاهد تصدیق بعمل می آید.

بخش قونسلی نمایندگی­های سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان میتوانند وثیقه مجردی را به اتباع افغانستان تحت شرایط ذیل صادر نمایند:

 • طبق نظر تدقیقی ستره محکمه، اتباع افغانستان که قبل از تکمیل سن قانونی (18 سالگی) به خارج از کشور مهاجر و یا مسافر شده و سند اقامت کشور مقیم را داشته باشند، نمایندگی ها می توانند وثیقه مجردی را به رویت سند اقامت،  اقرار سه نفر اقرار کننده و شهادت دو نفرشاهد مطابق نمونه  ارسالی مرکز ترتیب و صادر نمایند.
 • اتباع افغانستان که قبل از تکمیل سن قانونی از افغانستان به یکی از کشورها مهاجر و بعداً در کشور سومی سکونت اختیار نموده باشند، نمایندگی میتواند با ارائه سند معتبر اقامت و تجرد از کشور قبلی، وثیقه مجردی وی را تائید نماید.
 • اتباع افغانستان که بعد از تکمیل سن قانونی (18 سال) به خارج از کشور مسکن گزین شده باشند  وثیقه مجردی خویش را از طریق محاکم در د اخل کشور ترتیب نمایند. در این حالت متقاضیان میتوانند یک نفر را به صفت وکیل به مرجع مربوطه معرفی نمایند تاوثیقهمجردیاخذگردد.

محصول: ترتیب و صدور وثیقه مجردی 50  دالرامریکایی.

سند قـرابت

6-سند قرابت: به اساس درخواست کتبی متقاضی، اقرار ســه نفر اقرار کننده و شهادت دو نفر شاهد طبق نمونه ارسالی مرکز ترتیب و صادر می گردد.

وثیقه قرابت طبق شرایط ذیل ترتیب و صادر میگردد:

 • موجودیت سند هویتی (تذکره) وسندزوجیت تثبیت درجه قرابت .
 • حضورمقرله (اشخاصی که از قرابت شان تصدیق میشود) .
 • حضور دونفر شاهد وسه نفر اقرار کننده .
 • حین مراجعه داشتن دوقطعه عکس لازمی است.

محصول: ترتیب و صدور سند قرابت  50 دالرامریکایی.

سند فوتی

7-سند فوتی :نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان درخارج می توانند سند فوتی اتباع افغانستان و اتباع خارجی را با شرایط ذیل تصدیق نمایند:

الف: اصل سند فوتی صادره از شفاخانه ها، اداره ثبت احوال نفوس یا محاکم افغانستان یا ترجمه آن،  که به تصدیق ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان  رسیده باشد(طورمجانی).

ب: اصل اسناد فوتی یا ترجمه آن که از طریق مراجع ذیربط کشور متوقف فیها ترتیب و صادر شده و ازجانب وزارت امورخارجه کشور میزبانویاولایت مورد تائید قرار گرفته باشد.( طورمجانی)

ج: اصل و یا ترجمه سند فوتی که در کشور سومی ترتیب و صادر شده و به تائید نمایندگی سیاسی و قونسلی کشور صادر کننده در کشور مقیم رسیده باشد.( طورمجانی)

د: اصل و یا ترجمه سند فوتی که در کشور سومی ترتیب و صادر شده و به تائید نمایندگی سیاسی و قونسلی افغانستان در کشور صادر کننده سند رسیده باشد.( طور مجانی)

ترتیب و صدوروتایید وثیقه فوتی مجانی میباشد.