وقت ملاقات

لطف نموده به این ایمیل آدرس ایمیل ارسال نموده برای شما وقت ملاقات داده میشود .
ایمیل آدرس : appointment@afghanconsulate.org.tr