ویزه

راهنمای کلی برای دریافت ویزه وردی کار و سیاحت جمهوری اسلامی اففانستان

طبق قانون مسافرت و اقامت اتباع خارجی در جمهوری اسلامی افغانستان سیزده نوع ویزه قابل اجرا میباشد عبارتند از : ویزه سیاسی، ویزه خدمت ، ویزه تجارت، ویزه وردی کار، ویزه سیاحت ، ویزه بازدید ، ویزه تحصیلی ، ویزه حین ورود، ویزه عمله پرواز، ویزه اجازه ورود، ویزه اقامت ، ویزه عبوری ، ویزه خروجی  شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد ویزه های ذکر شده را از طریق ویب سایت رسمی ریاست امور قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان ( econsulate.gov.af ) بدست بیاورید.

 ویزه ورودی کار

ویزه ورودی کار برای کارکنان، دکتوران ، استادان، انجینران، پیلوتان ،متخصصین ، کارکنان ترانسپورت زمینی و کارگران فنی خارجی دارنده پاسپورت که به اساس ضرورت و دعوت قبلی  به منظور کار در دفاتر ملل متحد موسسات و سازمان های بین المللی ادارات دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی وارد کشور می شوند به مدت اعتبار سه ماه و اقامت یک ماه حق یکبار ورود از طرف نماینده گی های سیاسی و قونسلی در خارج کشور صادر می گردد. ویزه وردوی کار در داخل ج.ا.ا بنابر تقاضای ادارات دعوت کننده از طریق وزارت امور داخله بادرنظرداشت جواز کاربرای مدت یک الی  دوازده ماه تمدید می گردد.

ویزه سیاحت

ویزه سیاحت برای اتباع خارجی که به منظور سیاحت ،تفریح و بازدید از مناطق توریستی و تاریخی داخل قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان می شوند به مدت اعتبار سه ماه و اقامت یک ماه با حق ورود یکبار از طریق نماینده گی های سیاسی قونسلی ج ا افغانستان صادر می گردد. ویزه سیاحت در داخل کشور بنابر تقاضای سیاحت کننده و به موافقت بخش گردشگری وزارت اطلاعات فرهنگ برای یک ماه قابل تمدید می باشد.

 اسناد لازمه ویزه

 ویزه ورودی کار

 1. شماره مکتوب از جانب وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان
 2. فورم درخواست ویزه ( فورم به شکل درست خانه پری گردد )
 3. دو قطعه عکس بیومتریک سایز 3×4
 4. کاپی پاسپورت ( مدت اعتبار پاسپورت متقاضی حداقل کمتر از شش ماه نباشد )
 5. اسناد تحصیلی شخص درخواست کننده
 6. مکتوب از جانب شرکت
 7. عدم مسئولیت جرمی
 8. راپور صحی
 9. حضور شخص درخواست کننده جهت مصاحبه حتمی می باشد

ویزه سیاحت

 1. فورم درخواست ویزه( فورم به شکل درست خانه پری گردد )
 2. دو قطعه عکس بیومتریک سایز 3×4
 3. کاپی پاسپورت (مدت اعتبار پاسپورت متقاضی حداقل کمتر از شش ماه نباشد )
 4. مکتوب از جانب شرکت
 5. عدم مسئولیت جرمی
 6. حضور شخص درخواست کننده جهت مصاحبه حتمی می باشد

 نوت : اخذ اسناد و مصاحبه از ساعت 9 ضبح الی 12 بعد از ظهر

تسلیم دهی اسناد از ساعت 2 بعد از ظهر الی 4 بعد از ظهر