پاسپورت

صدور پاسپورت الکترونیکی عادی

طبق مادهء چهاردهم قانون پاسپورت، پاسپورت مندرج مادهء دوازدهم این قانون به رویت تذکره تابعیت افغانی درخواست دهنده طبق طرزالعملی که از طرف وزارت های امور خارجه و داخله ترتیب می شود صادر می گردد.
ب: تذکره تابعیت باید تائیدی ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان را داشته باشد.

مفقودی پاسپورت:

حریق پاسپورت:

جریمه: طبق مادهء سی و هفتم قانون پاسپورت، شخصی که سبب آسیب یا از بین بردن پاسپورت خود یا شخص دیگری گردد مکلف بر پرداخت جریمه نقدی مبلغ 240 دالرامریکایی میگردد.

طبق مادهء نزدهم قانون پاسپورت، اسناد مورد ضرورت برای اخذ پاسپورت الکترونیکی:

محصول پاسپورت: محصول پاسپورت در حالت نورمال آن 120 دالر امریکائی میباشد.

نوت: غرض حصول پاسپورت به شماره مبایل تان پیام فرستاده میشود.