پیام جنرال قونسل

به صحفه انترنتی جنرال قونسلگری جمهوری اسلامی افغانستان در استانبول خوش آمدید!
افغانستان و ترکیه بحیث دو ملت و دو کشورمشترکات عمیق تاریخی، فرهنگی و اقتصادی داشته و با گذشت هر روز این مناسبات عمیقتر و گسترده تر میگردد.

جنرال قونسلگری افغانستان در استانبول به تاسی از اولویتهای سیاست خارجی کشور، کنونسیونهای بین المللی و توافقنامه های دو جانبه همواره تلاش نموده است تا در قدم نخست از منافع اتباع کشور در ترکیه نمایندگی موثر نموده، خدمات قونسلی را به بهترین وجه ارایه نموده و ثانیآ در تحکیم و تعمیق مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور دوست و برادر سعی و تلاش نماید.

همانگونه که ترکیه وصل کننده قاره های اروپا و آسیا میباشد، افغانستان نیز حیثیت قلب را در قاره آسیا دارد که زمینه های بیشماری را در رشد مناسبات اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور را بوجود میاورد.
هدف ما از ایجاد این صفحه انترنتی، اطلاع رسانی موثق در مورد فعالیتها و خدمات این جنرال قونسلگری و بطور کل ارایه معلومات موثق و دقیق در مورد افغانستان به مراجعین محترم میباشد. امید است با نظریات و پیشنهاد