شکایات

مراجعین محترم ،

این نمایندگی غرض بهبود ارایه خدمات قونسلی به واجبین اتباع کشور ایمیل ذیل را غرض دریافت شکایات مراجعین محترم ترتیب نموده است

Complaints@afghanconsulate.org.tr

مراجعین محترم میتوانند شکایات خویش را در ارتباط به خدمات قونسلی از طریق ایمیل فوق الذکر به جنرال قونسلگری شریک ساخته تا در راستای ارایه خدمات هر چه بهتر و به موقع اجراآت صورت گیرد.

با احترام