تثبیت هویت

به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده می شود، آن عده از اتباع کشور که پاسپورت دست نویس و یا اقامت ترکیه را دارند پس از تثبیت هویت می توانند، با رعایت شرایط ذیل پاسپورت الکترونیک دریافت نمایند.
1- اصل و کاپی پاسپورت دست نویس و اقامه ترکیه را با خود داشته باشند.
2- از طریق ویبسایت قونسلگری بگونه انفرادی نوبت بگیرند و نوبت گرفتن شماره تماس لازمی میباشد.
3- حضور تک تک افراد در تاریخ و ساعت تنظیم شده، لازمی هست
4- کاپی تذکره یکی از اقارب اصولی خویش را (پدر، برادر، پدرکلان، کاکا، بچه کاکا و عمه) داشته باشند.
4- ده قطعه عکس.
5- ده دالر آمریکایی هزینه فورم را پرداخت می نمایند.
6- دو نفر تضمین کننده که دارنده پاسپورت افغانی و اقامت ترکیه باشند.
یاداشت : اگر یکی از شرایط فوق را تکمیل ننمایند، اسناد شان طی مراحل نمی گردد.

برای گرفتن وخت ملاقات به لیک ذیل کلیک کنید.