Belgelerin Düzenlenmesi

1-Mirasçılık Belgesi;

Vefat eden kişinin vefatını ve mirasçıların hak sahipliğini kanıtlayan bir belgedir. Terekenin belirlenmesi ve bölüşümü, satışı, emeklilik haklarının elde edilmesi, için varis veya vekilini içeren, mirasçıların hiçbirinin kalmayacağı şekilde düzenlenen bir belge. Başka bir deyişle, merhumun hak eden mirasçılarının tesbitini yapan bir belgedir.

 Mirasçılık Belgesini Düzenlenmesi Şartları:

Mirasçılık Belgesinin Harcı: Mirasçılık belgesinin fiyatı 200 ABD dolarıdır.

 2- Vekaletname:

 Müvvekilin kendi tasarrufundaki hukuki ve belirli işlemlerin kendisinin yerine yürütülmesi için bilgi sahibi birini tanıklar huzurunda vekil tayin ettiği bir resmi hukuki belgedir. Başka bir deyişle birinin hukuki yetkileri başka birine intikal ettiği resmi bir belgedir.

Afghanistan içinde vekil ancak kanundaki hükümlere uygun olarak vekillik lisansına haiz olaması gerekir. Ancak vekilin, kanunun 34. maddesi uyarınca, akrabaların haklarının savunulduğu (örneğin baba, büyükbaba üçüncü dereceye kadr, evlatlık, anne ikinci dereceye kadar kayın peder kayın anne, kayın birader) veya ortakların haklarını savunduğu durumlarda vekilin savunma avukatı lisansı alması gerekmiyor.

Akraba ve ortakların hukuki haklarını savunmak için ise bir vekilin atanması, vekaletname belgesi ile olur.

Anayasa Mahkemesi’nin görüşüne ve savunma vekilliği Kanununun 34. Maddesine göre, akrabaların varlığı halinde vekilin ruhsatına gerek yoktur. Fakat müvekkilin akrabalarının bulunmaması durumunda, müvekkil avukatlık lisansı sahibi akrabaları dışında bir başkasını dava vekilliği yapması için tayin edebilir.

Belgenin düzenlenmesi sırasında müvekkil ile tanıkların hazır bulunması zorunlu iken vekilin zorunlu ve şart değildir.  Ancak vekilin kimlik bilgileri eksiksiz olması (isim, babanın adı, büyükbabasının adı, Afghan kimlik sicil numarası, sayfa ve cilt numarası, doğum yeri ve mümkünse fotoğrafı) gerekir. Ancak, vekalet akdinin yüz yüze, yani vekil ile müvekkilin aynı anda hazır olması halinde yapılması halinde vekilin parmak izinin alınması ve fotoğrafının ilgili sütuna yapıştırılması ve iki tanığın varlığında vekilin vekaleti kabul beyanının açıklamalar stünunda yazılması gerekir.

Aşağıdak geçen hususlar vekalet akdinin temel unsurları ve bileşenidir. Vekaletnamenin düzenlenmesinde bunları dikkat edin.

o Müvekkil,

o Vekil,

o Vekaletin konusu,

o Vekile verilen yetkilerin içeriği,

o Tanıkların kimlik bilgileri,

Vekaletnamenin Düzenlenme Şartları:

Müvekkillerin, vekilin ve tanıkların varlığı vazgeçilmezdir.

Müvekkil aklı yerinde makul, reşit ve düzenlenecek vekalet konusuna dair yasal yetkinliğe ve yasallığa sahip olmalıdır.

Vekilin konu ve yetkisinin açık bir şekilde taslak haline getirildiği müvekkilden yazılı bir talep bulunması gerekir.

Vekaletname miras mülkiyeti ile ilgili ise mirasçılık belgesinin varlığı gereklidir.

Vekaletnamede müvekkil veya müvekkillerin vekil ve tanıkların kimlik bilgilerinin (isim, babanın adı, büyükbabasının ismi, asıl ikametgahı ve mevcut ikametgahı ile kimlik belgelerinin tespiti) eklenmelidir.

Müvekkil, başvurusunda, tüm yasal nitelikleri olduğunu ve kendisinin rızasının varlığı  hiç kimsenin baskısı altında kalmadan ikrarında sadık olduğunu belirtmelidir.

Vekalet Belgesinin Harcı: Vekalet Belgesinin hazırlanması ve düzenlenmesi 200 ABD Doları’dır.

3-Evlilik Belgesi:

 Evli olup fakat evlilik cüzdanı olmayan yurt dışında yaşayan Afghanistan vatandaşlarının sorunlarını çözmek için Afghanistan Temsilcilikleri evlilikleri hakkında tam bir bilgi sahibi olduktan sonra aşağıda belirtilen şartlar dahilinde nikah belgesi düzenlerler.

o Çiftlerden birinden yazılı talep olması (Dilekçe)

o Kabul eden devletten ikamet tezkiresinin varlığı gereklidir.

o Evlilik belgesi düzenlenmesi sırasında çiftlerin hazır bulunması,

o Üç kişinin hazır bulunarak gerçekleştirilecek evlikte şahit olduklarını ikrar etmesi gerekir.

o  İki tanık hazır edilmesi bu tanıkların görevi diğer üç şahidin varlğından tanıklık edecekler.

Not:

Üçüncü ülkeden evlilik cüzdanı başvurusunda bulunan kişiler medeni halini belirten resmi belgeye elde bulundurması gerekir.

Evlilik Belgesinin harcı: Evlenme cüzdanının hazırlanması ve düzenlenmesi 200 ABD Doları’dır.

4-Boşanma Belgesi:

Evlilik sözleşmesini ve evli çiftler arasındaki ilişkiyi ortadan kaldırmak  için yetkili bir makam tarafından talep eden kişilere verilen bir belgedir.

İslam dininde boşanma olarak toplumsal bir gereklilik olarak son çare olarak tahammül edilemez sorunların giderilmesi için meşru bir durum olarak kabul edilir. Bu nedenle, erkeklerin (kocalar), karı boşaltmadan önce, tavsiyede bulunma, yatağı ayırma, kararname belirleme ve seçme, koca ve eşi arabuluculuk ve uzlaşma için kolaylaştırıcı gibi bu tür sorunları çözmek için önlemler ve başka yollar kullanmalıdırlar.

A:Boşanma sebebi ve gerekliliği vardır.

B: Hedef Nafaka, mehir  ve çocukların velayeti meselesi değil, sadece ayrılmayı gösterir hukuki bir belge olmasıdır.

C: Bir kadının ayhali olduktan ve temizlendikten sonra boşanma meydana gelir.

D: Bir kadın temizlendiğinde boşanma ve ayrılık, hakimin kararı ile elbette ki çeşitli düzeltici adımların başarısızlığından sonra boşanma meydana gelir.

Afganistan İslam Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nin kararına göre, eğer mühürler, nafaka, çocukların velayeti ile ilgili bir konular yoksa ve sırf yasal bir boşanma belgesinin  bulundurulması amacıyla ise, Afganistan İslam Cumhuriyeti’nin siyasi ve anayasal kurumları eşlerin ve iki Afghan vatandaşı şahidin bulunması elinde bulundurduğu kimlik belgelerini (Tezkire / Pasaport) dikkate alırnarak  merkezden gönderilen boşanma belgesine uygun boşanma belgesisi düzenlerler yoksa mahkemelere başvurmaları gerek.

Boşanma Belgesinin Harcı:: Boşanma  Belgesinin düzenlenmesi ve hazırlanması 75 ABD Doları’dır.

5-Bekarlık Belgesi:

Kişinin bekar olması durumunda üç kişinin ikrarı ve iki kişinin şahadeti ile düzenlenen bir resmi belgedir.

Afganistan İslam Cumhuriyeti dış temsilciliklerinin konsolosluk bölümleri , Afganistan vatandaşlarına aşağıdaki koşullar altında bekarlık belgesi düzenleyebilir:

Yüksek Mahkemenin kararına göre, yasal yaşını doldurmadan (18 yaş) önce yurtdışında bulunan veya bir ülkeye göç eden ve bulunduğu ülkenin ikametine sahip olan Afgan vatandaşlarına, dış temsilciliklerimiz bu ikamet belgesine dayanarak üç ikrarcı ve iki tanık beyanı ile merkezin gönderdiği örnek formata uygun olarak bekarlık belgesi düzenler.

Yasal yaşını (18 yaş) tamamlamadan ülke dışına çıkan ve bir ülkede muhacir olduktan sonra üçüncü bir ülkede ikamet alan Afgan vatandaşlarına dış temsilciliklerimiz geçerli ikamet tezkeresine istinaden ayrıldığı ülkeden elde bulundurduğu bekarlık belgesini teyid eder.

Yasal yaşını (18 yaş) tamamladıktan sonra başka bir ülkede yaşayan Afghan vatandaşları ise Afghanistan’daki Mahkemelerden bekarlık belgesi başvurusu yapmaları gerekir. Bu durumda, bekarlık belgesi talebinde bulunan Afghan vatandaşı bekarlık belgesi almak için kendisi yerine bir başka Afghan vatandaşını vekil tayin ederek bu belgeyi alabilir.

Bekarlık Belgesini Harcı: Bekarlık Belgesinin hazırlanması ve düzenlenmesi 75 ABD Doları’dır.

6-Akrabalık Belgesi:

 Başvuru sahibinin yazılı talebi doğrultusunda, Merkezin gönderdiği formata uygun üç ikrarcı ve iki tanığın varlığında  düzenlenen belgedir.

Akrabalık belgesi  aşağıdaki koşullara uygun olarak düzenlenir.

1- Kimlik belgesi, çiftin evlilik belgesinin varlığı ve akrabalık derecesinin tespiti,

2-Talepte bulunan tarafların hazır bulunması,

3-İki tanığın ve üç ikrarcının hazır bulunması,

4-İkişer adet fotoğraf

Akrabalık Belgesinin Harcı: Akrabalık belgelerinin hazırlanması ve düzenlenmesi 75 ABD Dolarıdır.

 7-Ölüm Belgesi:

 Afganistan İslam Cumhuriyeti Siyasi ve Anayasal dış temsilcilikleri  Afgan vatandaşları ve yabancı vatandaşların ölüm belgesini aşağıdaki koşulları yerine getirdikten sonra tasdik eder.

A: Afghanistan’ın hastanelerinden, nüfus müdürlüklerinden yada mahkemelerinden verilen ölüm belgesinin aslı veya tercümeleri Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığıca onaylandıktan sonra bedelsiz olarak Afghanistan dış temsilciliklerinde tasdik olunur.

B: İkamet ettiği ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen ve mukim ülke Dışişleri Bakanlığı veya valiliklerinden tasdik edilmiş ölüm belgesinin aslı veya tercümesi yine bedelsiz olarak tasdik olunur.

C: Üçüncü ülkenin yetkili makamlarınca düzenlenen ve ikamet edilen ülkede,   düzenleyen üçüncü ülkenin dış temsilciliğine teyit edilmek üzere gönderilen ölüm belgesinin aslı veya tercümesi yine bedelsiz olarak tasdik olunur.

D: Üçüncü bir ülkede düzenlenen ve düzenlenen üçüncü ülkedeki Afganistan’ın siyasi ve anayasal temsilcilikleri tarafından teyit edilmek üzere sunulan ölüm belgesinin aslı veya tercümesi yine bedelsiz olarak tasdik olunur.

Ölüm belgesi düzenlenmesi ve tasdiki ücretsizdir.