تصادیق

د اسنادو د تصدیق برخه

د افغانستان سیاسی نمایندګی او قونسلی په بهرنی هیواد کی موظف دی چې ټول حقوقی اسناد ، تحصیلی، تجارتی، پیژندنی ، سیاحتی او زیارتی ، زیږدنی،مړینی، ناروغتیا، او داسی نور چی د ذیربطو مراجعو له خوا صادراو د افغانستان د بهرنو چارو وزارت د قونسلی څانګه لخوا تصدیق شوی وی او په وړیا توګه بدون له اخیستلو له کوم محصول نه تصدیق کړی.