د نوبت سیستم

مهرباني وکړئ د هرې ناستې لپاره دې بریښنالیک ته بریښنالیک واستوئ. appointment@afghanconsulate.org.tr