د کار موندنی اعلان

۱- د قونسلي برخې کارکوونکی

۲- د فرهنګي برخې کار کوونکی

۳- د عامه پوهاوي او اړیکو کارکوونکی